Regulamin

Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (Apetyczne Formy Anna Karasińska, 92-513 Łódź, ul. Gogola 4 m. 42). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

1. Sklep Apetyczneformy.pl jest prowadzony przez firmę:

--
Apetyczne Formy Anna Karasińska
92-513 Łódź, ul. Gogola 4 lok. 42
NIP: 7262411475, REGON: 101653273
Nr wpisu do ewidencji: 7262411475, GIODO: 16327/2013
Nr konta bankowego: 25114020040000300274844757 (mBank)
Adres e-mail: ania@apetyczneformy.pl
Telefon: 882-097-882
--

dalej nazywaną "Sprzedającym".

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana "Klientem".

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

4. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

5. Należność za zamówienia płatne przelewem lub za pomocą systemu płatności elektronicznych Klient musi uregulować niezwłocznie, a każdym przypadku nie później niż w ciągu 3 dni od daty zawarcia umowy na wskazane konto Sprzedającego.

6. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

7. Zakupiony towar wraz z dokumentem sprzedaży (rachunek) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres. Doręczenia zamówień realizowane są wyłącznie na terenie Polski.

8. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez jeden rok od daty zakupu w przypadku gdy towar ma wadę zgodnie z ustawą Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

9. W przypadku reklamacji z tytułu rękojmi, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.

10. Sprzedający nie udziela gwarancji na zakupiony towar.

11. W okresie czternastu dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają produkty audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. Sprzedający w ciągu czternastu dni dokona zwrotu pieniędzy wraz z należnymi odsetkami.

12. Sprzedający nie jest płatnikiem podatku VAT. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (nie zawierają jednak podatku VAT). Ceny towarów zawierają koszty dostawy. Cena za dostawę nie stanowi dodatkowego dochodu Sprzedającego.

13. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawo ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

14. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

15. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (https://www.apetyczneformy.pl/regulamin/). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki po-sprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

16. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 8 lub nowsza, FireFox wersja 21 lub nowsza, Opera wersja 15 lub nowsza, Chrome wersja 27 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu Apetyczneformy.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

18. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".

Odstąpienie od umowy

Pouczenie: Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy obligatoryjnie poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Można również skorzystać z dostępnego do pobrania na tej stronie formularza odstąpienia od umowy (plik .PDF 52 KB), jednak nie jest to obowiązkowe.

1. Zwrot towaru należy kierować na adres:

--
Apetyczne Formy Anna Karasińska
92-513 Łódź, ul. Gogola 4 lok. 42
--

2. Towar należy zwrócić niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji o odstąpieniu od umowy.

3. Zwrot towaru jest możliwy wyłącznie gdy towar nie był używany i nie został w żaden sposób zniszczony. Towar musi być zwrócony w takim stanie, w jakim został zakupiony.

4. Do zwracanego towaru należy obligatoryjnie dołączyć otrzymany dokument sprzedaży (rachunek).

5. Sprzedający gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru z zamówienia (w tym kosztów dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego).

6. Zwrot kwoty równej cenie towaru zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w transakcji, chyba, że Sprzedający otrzyma informacje o innym proponowanym rozwiązaniu.

7. Zwrot kwoty równej cenie towaru nastąpi w ciągu czternastu dni od daty otrzymania towaru na adres Sprzedającego.

8. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający nie ponosi kosztu zwrotu towaru.

Wersja 1.1 (Łódź, 20.12.2014)